Sunday, May 26, 2013

Đường ‘lưỡi bò’ là cơ sở cho yêu sách chủ quyền của TQ?

Có thể xem thoải mái hơn bài viết này ở đây.


No comments: