Thursday, August 7, 2014

Thiên anh hùng ca củaTrung Quốc thảm bại ở biển Đông

Thiên anh hùng ca caTrung Quc thm bi bin Đông
China’s Epic Fail in the South China Sea
(bản dịch đã đăng trên anhbasam.wordpress.com ngày 8/8/2014)

Dù Bc Kinh hi vng đt đưc điu gì vi vic trin khai HS-981 (du ho, ưu thế v lãnh th hoc li ích chiến lưc dài hn) đu chng có kết qu

Bill Hayton
The National Interest (05/08/2014)

Dù đo bng thưc đo nào, cuc phiêu lưu khoan du gn đây ca Trung Quc (TQ) bin Đông là mt thm ha. Chng có du ho mi nào s ti ngưi tay tiêu dùng TQ, chng có lãnh th mi nào trên bin đã thu đưc và li thế khu vc đã lt vào tay Hoa Kì. Tình đoàn kết ASEAN đã đưc gi vng và v thế ca các lc lưng ‘thân Bc Kinh' các nưc ct yếu, đc bit là Vit Nam, đã b suy yếu nghiêm trng. Vic hoch đnh chính sách đi ngoi ca TQ đã cho thy là thiếu năng lc. Làm sao mà mi th li hng hết như thế?

Chúng ta không th biết lãnh đo TQ hi vng đt đưc điu gì khi h phê chun vic trin khai giàn khoan du ln nht và mt đi tàu nh bo v ca đt nưc này vào vùng bin cũng đưc Vit Nam tuyên b ch quyn. Có v không chc rng hot đng này đơn thun ch là mt n lc đ tìm du. Có nhiu nơi tt hơn đ ti kho sát. Ngày 19/3, TQ Tng công ti Du khí Ngoài khơi Quc gia TQ (CNOOC) thông báo đã phát hin ra mt m khí c va ti vùng bin không tranh chp gn đo Hi Nam. Vic khai thác m đó đã b hoãn li trong khi cuc phiêu lưu qun đo Hoàng Sa li din ra xa hơn v phía nam.

Hai khu vc đáy bin đưc giàn khoan khng HS-981 thăm dò không phi nơi có trin vng tt v du khí. Báo cáo ca Cơ quan Thông tin Năng lưng Mĩ năm 20 13 cho thy tim năng năng lưng ca qun đo Hoàng Sa là thp. Điu có v có ý nghĩa là CNOOC, công ti hot đng ngoài khơi có kinh nghim nht ca TQ, li không dính dáng vào chuyến phiêu lưu này. Mc dù công ti con COSL (China Oilfield Services Limited) ca CNOOC vn hành giàn khoan, nhưng hot đng tng th li đưc ch đo bi Tng công ti Du khí Quc gia TQ (CNPC) vn có kinh nghim ít hơn nhiu v thăm dò trong bin Đông.

HS981 kết thúc nhim v ca mình sm hơn mt tháng, khi đi mt vi cơn siêu bão Rammasun sp xut hin. CNPC tuyên b rng giàn khoan đã tìm thy du khí, nhưng li rt thiếu c th v chi tiết và s lưng. Gn như chc chn rng s không bao gi có khai thác thương mi đó vì lí do c v kĩ thut ln chính tr. Hot đng này không thc s là v du.

Có mt đng cơ có th loi b mt cách an toàn. Chúng ta biết rng nhim v đó không phi là mt n lc đ khuy đng tình cm yêu nưc trong dân chúng TQ bi vì, như nhà nghiên cu Australia Andrew Chubb cho thy, tin tc v các v va chm gia các đi bo v giàn khoan và bo v b bin Vit Nam đã đưc gi ngoài tm các phương tin truyn thông TQ mãi nhiu tun sau đó.

Tuy nhiên, cũng có th có mt mc đích chính tr khác. Mt hot đng có tm vóc như vy hn phi đưc quy hoch trưc và đưc phê duyt cp cao nht. Chính quyn TQ thông báo rng giàn khoan đã đến v trí vào ngày 03 tháng 5, đúng mt tun trưc hi ngh thưng đnh ca Hip hi các nưc Đông Nam Á (ASEAN) theo lch s đưc tiến hành ti Myanmar. Có l Bc Kinh hi vng s lp li thành công ca h ti hi ngh B trưng Ngoi giao ASEAN Phnom Penh hi tháng 7 năm 2012. Trong dp đó, ASEAN chia r: Campuchia ph quyết tuyên b chung, đ mc Philippines và Vit Nam cô lp trong các tranh chp trên bin vi TQ.

Nếu TQ hi vng s đt đưc điu tương t đi vi Hoàng Sa, hiu qu li hoàn toàn trái ngưc. ASEAN hp li vi nhau bày t l l s thng nht và đưa ra mt tuyên b chung đòi Bc Kinh phi xung nưc. Đây là ln đu tiên t chc này có lp trưng đi vi qun đo Hoàng Sa – vn thun tuý là mt tranh chp song phương gia TQ và Vit Nam (không ging như tranh chp qun đo Trưng Sa có nh hưng đến năm thành viên ASEAN, k c Indonesia). Andrew Chubb lp lun rng vic bày t bình lng v s đoàn kết có tác đng đến Bc Kinh nhiu hơn nhiu so vi các tuyên b n ào t Washington.

Mt s nhà bình lun cho rng màn din này là mt ví d v sách lưc “ct lát salami” (salami slicing như ‘tm ăn dâu’ theo cách nói VN) - mt tiến trình chiếm đóng liên tc các khu vc bin Đông theo các bưc nh mà không thu hút quá nhiu s chú ý. Nhưng nếu đó là mc đích thì cũng đã tht bi, vì vi s rút lui ca giàn khoan du vùng bin này li b trng ln na. "Lát ct" đã lin tr li vi thi salami (phn lá dâu b nhm đã lin li vi lá). B chính tr có th nghĩ rng mt tuyên b có tính quyết đnh v kim soát trên bin s tăng cưng yêu sách ch quyn ca TQ đi vi các đo, nhưng phn ng mnh m ca Vit Nam cũng là bng chng tt ngang bng rng h tranh chp yêu sách đó.

Nhà phân tích ca Australia Hugh White lp lun rng mc đích ca TQ trong vic kích đng cuc đi đu như vy là nhm c ý kéo dãn và làm suy yếu các mi liên kết an ninh ràng buc Hoa Kì vi Đông Nam Á. Ông nói "Bng cách đi đu vi bn bè ca Mĩ bng vũ lc, TQ đi mt Mĩ vi la chn gia b rơi bn bè ca mình hoc đánh TQ. Bc Kinh đang đánh cưc rng, khi đi mt vi la chn này, Mĩ s thoái lui và đ mc các đng minh và bn bè mt đi hu thun. Điu này s làm suy yếu các liên minh và quan h đi tác ca Mĩ, làm gim sc mnh ca Mĩ  châu Á xung, và tăng sc mnh ca TQ lên."

Nhưng Vit Nam không phi là đng minh ca Hoa Kì, vì vy màn din này là mt th hin tt cho vn đ mt mình đi đu TQ. Tuy nhiên, khi kích đng s đi đu này, Bc Kinh đã gt ly điu trái vi mong đi ca White: đy Hà Ni gn vi Washington hơn. Như cun sách gn đây ca David Elliott vch rõ (và xem nhn xét ca tôi đây), đnh hưng chính sách đi ngoi ca Vit Nam nói chung là bao gi cũng thân TQ t khi h hết theo Liên Xô. Trong hai thp k qua, ch khi nào các tiếng nói "thân TQ" b suy yếu do tht bi trong chính sách và do s chng đi TQ thì nhng ‘nhà t do’ mi có th đnh hưng li chính sách đi ngoi ca Vit Nam.

Nhà phân tích Zachary Abuza đã cho chúng ta mt miêu t sáng t v cân bng lc lưng trong gii lãnh đo cp cao ca Đng Cng sn Vit Nam đã thay đi như thế nào do v bế tc giàn khoan du. Ông cho biết "cuc hp tháng 6 năm 2014 ca Ban chp hànhTrung ương Đng Cng sn Vit Nam đã nht trí quyết ngh lên án TQ xâm lưc và xâm ln". Vào cui tháng 7, u viên B Chính tr Phm Quang Ngh đã thc hin mt chuyến thăm thú v ti Hoa Kì theo li mi ca B Ngoi giao [Mĩ].

Tóm li, dù TQ hi vng đt đưc điu gì vi vic trin khai HS-981 (du, ưu thế lãnh th hoc li ích chiến lưc dài hn) đu chng có kết qu. Chúng ta có th gii thích s tht bi v chính sách đi ngoi như vy thế nào? Tôi nghĩ rng màn din đó cho thy chính sách bin Đông ca TQ là s phn ánh nhng ưu tiên ni b nhiu hơn là mt chính sách ngoi giao có xem xét. Tóm li, bin Đông đã tr thành mt ‘qu chùa’ (pork barrel - thùng tht ln) khng l cho mt s tnh, cơ quan nhà nưc và doanh nghip nhà nưc ca TQ bòn rút.

Hai thp k trưc, John Garver cho rng vic hi quân TQ tiến vào bin Đông th hin "mi tác đng qua li gia li ích quc gia và li ích gii quan liêu". Chúng vn đang tác đng ln nhau. Hi quân TQ đang tr nên ln hơn cùng vi ngân sách dành cho. Uy thế, nâng chc và tin thưng đi kèm theo. Điu như vy cũng đúng cho lc lưng Cnh sát bin mi ca TQ - mt năm sau khi hp nht mt s cơ quan thm quyn nh v bin thành mt t chc. Cnh sát bin cn tp trung vào mt cái gì đó khác hơn là đu đá ni b khi hoàn thành vic sáp nhp này và c nó ln hi quân đang tìm kiếm nhng nhim v đ chng minh h là hu dng và bin minh ngân sách ca h là tho đáng.

Và điu gì đúng cho quân đi cũng đúng cho các tnh phía Nam. Hi Nam là tnh nh nht ca TQ và tương đi nghèo vi mt nn kinh tế ch yếu là nông nghip. Trong nhng năm gn đây tnh này đã có n lc ln trong vic phát trin ngành công nghip đánh cá và tr nên lão luyn trong vic thu hoch tr cp nhà nưc đ trang b cho tàu thuyn mi. Mt vài báo cáo xut sc ti ch ca Reuters tháng trưc nhc nh chúng ta v hàng trăm, có l hàng ngàn tàu đánh cá nhn t $ 300 đến $ 500 mi ngày đ đi đánh cá vùng bin tranh chp. Trong khi mt thuyn trưng lưu ý rng, "Chính quyn tr giúp đánh cá bin Đông đ bo v ch quyn ca TQ" thì điu đó có th cũng đúng như là nói chính quyn s dng yêu sách ch quyn đ bin minh cho vic tr giúp đánh cá. Reuters đã thy 8 tàu đánh cá đang h thu ti cng Đông Phương trên đo Hi Nam mi chiếc s đ điu kin nhn $ 322 500 tài tr “tân trang”.

Các công ti du m cũng có th chơi con bài ch quyn đ hu thun cho các liên doanh thương mi ca h bin Đông. Trong tháng 5 năm 2012, khi CNOOC h thu giàn khoan nưc đưc tr cp rt nhiu ti trung tâm ca v bế tc qun đo Hoàng Sa, HS-981, ch tch công ti này huênh hoang mô t nó như là "lãnh th quc gia di đng và là mt vũ khí chiến lưc".

Do đó, điu có v kỳ l là CNOOC li không đm trách cuc phiêu lưu qun đo Hoàng Sa. Ti sao có điu này? Chúng ta không nm đưc mưu đ riêng ca công ti này ngoài mt vài gii thích chính h gi ra. CNPC có th sn sàng chp nhn ri ro mà CNOOC không mun - c v kĩ thut ln chính tr. Đây là ln đu tiên HS-981 đưc s dng trong vùng nưc sâu và ln đu tiên trong vùng bin tranh chp. Có l CNPC đã c giành ưu thế vi CNOOC bng cách đánh cưc mt tuyên b trong mt khu vc chưa đưc khám phá. Hoc cũng có th ban qun lí cp cao CNPC đã c đ thoát khi nhng rc ri chính tr sâu xa ca chính bn thân. Các cáo buc tham nhũng ngày càng tăng chng li công ti này đang biến thành mt v bê bi chính tr cp quc gia. Ban qun lí ca CNPC có th coi nhim v cm c trong lãnh th tranh chp như mt cách đ cu cnh B Chính tr và đ cu mình.

Không điu nào trong đó có ý ph nhn rng nhng ngưi TQ tham gia trong v bế tc giàn khoan hết lòng tin vào tính hp l ca yêu sách lãnh th ca nưc h bin Đông. Truyn thuyết v ‘ch quyn không th tranh cãi’ ca TQ đã đưc khc sâu vào nhiu thế h tr TQ. Tôi có lp lun ch khác rng nim tin này ph thuc vào vic đc nhm lch s Đông Nam Á đu thế k XX ca các nhà yêu nưc TQ nhưng tôi không chút nghi ng rng các nhà lãnh đo TQ tht lòng tin tưng vào tính đúng đn ca nó.

Tuy nhiên, đi vi các nhóm li ích đc bit bên trong gii quan chc nhà nưc- đng TQ, bin Đông đã tr thành mt piñata (hình trang trí con vt bên trong cha ko bánh, đ chơi treo lên đ tr em bt mt đp v trong l hi) chính tr khng l. H ch cn có đp vào vn đ này lúc này lúc khác đ kích đng mt dòng tr cp t trên xung. Chính sách ca TQ v bin Đông ít có kh năng là kết qu ca vic tng kết nhng lp lun thun lí hơn là kết qu không th đoán trưc ca mt s tích t ca các chiến dch vn đng hành lang. Khi hp li vi nhau, sc mnh ca các nhóm li ích này là rt ln: có th gây nh hưng lên chính sách ca Đng Cng sn theo hưng có li cho h. Mt điu mà tt c bn h có th đu đng ý, dù vì lí do yêu nưc, an ninh, li nhun hoc công vic, đó là TQ phi có quyn tiếp cn các ngun tài nguyên ca bin Đông.

Quá nhiu nhà bình lun đã b đánh la bi nhng n lc tuyên truyn ca TQ. Huyn thoi bt kh chiến bi khó hiu ca Bc Kinh bt r trong các trang bình lun dành cho cá nhân (op-ed) ca quá nhiu hãng tin. Kết qu là ngay c khi TQ làm by thì li đưc gi đnh đó ch đơn thun là mt v bc ca mt âm mưu thâm him hơn. Đã ti lúc cn xua tan huyn thoi này và nhìn thy vic làm by ca Bc Kinh đúng như thc cht ca nó. Vào lúc này, hưng dn tt đ đánh giá các đng thái ca TQ trong bin Đông là h làm xng hơn là có âm mưu.

Bill Hayton là tác gi ca The South China Sea: the struggle for power in Asia (Bin Đông: cuc đu tranh giành quyn lc châu Á) sp đưc Đi hc Yale xut bn.

No comments: