Wednesday, December 4, 2013

Tuyên bố ra khỏi đảng của ông Lê Hiếu Đằng

(nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/ThuLeHieuDang.jpg)

No comments: